Bijeenkomst voortaan op WOENSDAG

Vanaf 19 juni vinden de bijeenkomsten plaats op WOENSDAG vanaf 20:00 uur in Het Volkshuis te Heerlen. Tot die tijd zullen er op maandagavond geen bijeenkomsten plaatsvinden.

Onlangs is Het Volkshuis gewisseld van eigenaar. We zijn bijna twee jaar lang gastvrij ontvangen door Corina en Michael maar helaas hebben zij door omstandigheden hun horeca moeten overdragen. De nieuwe eigenaar, Boeike genaamd, is bijna elke dag geopend maar jammer genoeg niet op de maandag waardoor wij wederom moeten schuiven. In onderling overleg en op basis van de enquête die we een tijd geleden uitstuurden, zullen de bijeenkomsten daarom op woensdagavond plaatsvinden.

Uitnodiging ALV maandag 4 maart 2024

Op maandag 4 maart 2024 zijn alle leden van de VRZA afdeling Zuid-Limburg uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering. De vergadering start om stipt 20:00 uur in ’t Volkshuis, Dennestraat 2 te Heerlen.

Iedereen die op die datum lid is, is van harte uitgenodigd.

De afdeling ontbeert nog een secretaris, een onmisbare functie die momenteel wordt waargenomen door de voorzitter. Aangezien dit teveel werk is voor een dubbelfunctie, legt de voorzitter de taken van secretaris neer. Als deze functie niet door een nieuwe functionaris wordt ingevuld, zal er geen jaarverslag kunnen worden gemaakt, is er geen vertegenwoordiging in de Stichting Radioamateurstations Zuid-Limburg (de repeater stichting) en loopt de vereniging de jaarlijkse bijdrage mis! Deze financiële middelen en inspraak zijn onmisbaar dus stelt u zich verkiesbaar!

De voorlopig agenda is als volgt. Indien u agendapunten wenst in te dienen, dan kan dat tot en met zondag 3 maart.

AGENDA

 • Opening door de voorzitter
 • Vaststellen van de agenda
 • Vaststellen notulen ALV 2023
 • Verslag van de voorzitter
 • Verslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascontrolecommissie
 • Kiezen vacante functie van secretaris
 • Activiteiten 2024
  • Velddag (Roberto)
  • Repeater (Thijs)
  • Radiomarkt (Roberto)
 • Rooster van aftreden (3-jaarlijks) goedkeuren door de leden
  • Voorzitter: Thijs PE1RLN treedt af tijdens ALV 2025
  • John van Venrooij PE1SBN treedt af tijdens ALV 2027
  • Roberto Duckers PD0DX treedt af tijdens ALV 2027
 • Rondvraag
 • Sluiting door de voorzitter

Indien u zich verkiesbaar wilt stellen voor de functie van secretaris en/of agendapunten wilt inbrengen dan kan dat tot en met zondag 3 maart 2024 per e-mail: thijs@gerlachus.com . Tijdens de vergadering is dit niet meer mogelijk.

U hoeft zich voor de vergadering niet aan of af te melden. Voorafgaand aan de vergadering dient u wel de presentielijst aldaar te tekenen.

Tot maandag 4 maart 2024!

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering  2023  van afdeling 23 van de VRZA.

Gehouden op maandag 3 maart 2023 in het Volkshuis, gelegen aan de Dennenstraat 2 te Heerlen/Passart.

Aanwezig zijn 12 leden en 4 bestuursleden.
Afmelding ontvangen van: PE1OJX, PA0EJM, PA3HH, PD0RTL, PA3CK.
Aanwezig: PA0EJH, PA3CBH. PD1NL, PE1DVN, PE1IIG, PE1LHC, PA3HFH, PA3PCV, PA4GR, PE1MFS, PE1RIU, PE1SBN.

1.:Opening: De voorzitter: Thijs-PE1RLN opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.: Notulen: Er zijn geen vragen en  opmerkingen over het vorig verslag (2022).

3.: Terugblik en vooruitblik: Zie verhaal Thijs (voorzitter)

4.: Ingekomen: enkele bladen van andere afdelingen, verslag van de medewerkersdag, uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering, de concept notulen van de ALV van 2022 en de aan en afmeldingen van diverse leden en een mail/bericht voor deelname aan de WAP in november.
De voorzitter spreekt weer zijn dank uit aan Egbert-PA0EJH voor het afhandelen van diverse technische vragen.
Door de QSL manager wordt medegedeeld dat de niet afgehaalde QSL kaarten na 1 jaar teruggestuurd worden.

5.: Financiën:
a: Er zijn geen vragen over het financieel jaarverslag 2022.
b: Idem over de jaaropgave.
c: begroting 2023:

6.: De kascontrolecommissie:
De kascommissie, bestaande uit: Egbert-PA0EJH en Cor-PA3CK. Zij hebben de boeken van 2022 gecontroleerd.
Alles zag er overzichtelijk uit en was goed controleerbaar.
De commissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge voor het jaar 2022 te verlenen.
De vergadering stemt hiermee in.
Voor het boekjaar 2023 zullen de stukken worden gecontroleerd door: Jos-PE1RII en Guido-PA4GR. . Reserve lid: Winand-PE1DVN.

7.: Verkiezingen:
Er heeft 1 kandidaat zich beschikbaar gesteld voor de functie penningmester.
Thijs bedankt Paul en Rudolf voor hun inzet in het bestuur.
Hij deelt mede dat Hij zich  3 jaar wil inzetten als voorzitter van de afdeling.
Roberto neemt als lid van het bestuur het promoten van de activiteiten op zich.
John- PE1SBN stelt zich beschikbaar als penningmeester.
De 3 voorstellen worden door de leden aangenomen.

8.: Actiepunten 2023:
– Thijs noemt 3 speerpunten op: Repeater, Velddag en radiomarkt.
De voorzitter zal een vergadering van de Stichtring bijeenroepen om de toekomst van de repeater te bespreken.

 • De Velddag:commissie maakt een voorstel voor 2023.
 • : de markt zal in 2023 gehouden worden onder de naam: VRZA en Veron. De Veron heeft een verzekering voor dergelijke activiteiten. Winand vraagt naar de kosten van de tafels en dekzeilen. Het bestuur weet het niet. Wel is er voldoende in de kas om deze kosten te dekken indien er te weinig tafels besteld worden. John-SBN merkt op dat er veel oude troep is en het aanbod is slecht.
 • Thijs stelt dat er mogelijk in het Volkshuis een markt gehouden kan worden. Het bestuur zal dat nagaan.

De lezingen : het wordt steeds moeilijker om onderwerpen en spreker te vinden. Thijs stelt voor om met de Veron te bespreken of en minder lezingen gehouden kunnen worden, bijv. niet in de zomer.
Ook is een mogelijkheid om door de Veron 4 lezingen te houden en 4 door de VRZA.
9.: Rondvraag:
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9.: Sluiting: De voorzitter sluit de bijeenkomst en nodigt de aanwezigen uit voor een gratis drankje.

Notulist: Rudolf, pa1ebm, ex-secretaris afdeling 23.

Ontvanger toegevoegd aan PI3ZLB

Aan de Hulsbergse repeater is een extra ontvanger toegevoegd in… Hulsberg! Enkele honderden meters verderop is de invloed van de zonnepanelen afwezig en kan een extra ontvanger ervoor zorgen dat er ook bij zonnig weer gebruik kan worden gemaakt.

De ontvanger is een Raspberry Pi met een RTL-stick, simpeler kan bijna niet. Deze proef gaat een tijdje draaien om te zien of dit een setup kan zijn voor nog meer uitbreiding van het netwerk. Voor een paar tientjes per opstelplaats kan zo het bereik een stuk groter gemaakt worden.

Stay tuned voor de resultaten!

Rondeleiders gezocht voor de ZO-ronde!

Vind je het leuk en interessant om op zondag naar de ronde te luisteren? Misschien vind je het ook wel leuk om ‘m zelf eens te leiden? Dat kan!

We zoeken nog mensen om de ronde te leiden. Er wordt ruim van tevoren een planning gemaakt en je kunt de ronde je eigen invulling geven. Uiteraard zijn er wat standaard rubrieken zoals activiteiten en markten maar jouw eigen interesses bepalen nu juist het karakter en het succes van elke uitzending.

Beginnen met de ronde leiden kan met hulp van een aantal ervaren rondeleiders die je helpen met het voorbereiden zodat je zelf ervaring krijgt en van de “plankenkoorts” afkomt. Je wordt dus niet in het diepe gegooid maar kunt rekenen op support!

Heb je interesse? Stuur een mailtje naar pe1rln@vrza.nl en we nemen contact met je op.

Repeater PI3ZLB krijgt een upgrade

Misschien heb je de laatste tijd wat piepjes en ruis over de repeater gehoord, dat komt omdat er wordt gewerkt aan een upgrade aan de ontvangstzijde. Niet ver van de repeater wordt een extra ontvanger via internet verbonden zodat de gevoeligheid wordt verbeterd.

Binnenkort meer info!

Bijeenkomsten vanaf 20 november weer op maandag!

Vrijdag 10 november GEEN bijeenkomst

Beste leden, vanaf 20 november komt de VRZA bijeen op maandag. In verband met de stookkosten van de grote zaal en de overige activiteiten in het café, bleek de vrijdagavond niet meer geschikt om bijeen te komen. Uit de onlangs gehouden enquête blijkt dat de maandag de grootste voorkeur heeft van de leden, vandaar dat we naar die dag verhuizen.

In verband met vakantie van ’t Volkshuis, vindt er geen bijeenkomst plaats op vrijdag 10 november, ook niet op maandag 13 november. Op maandag 20 november dus de eerstvolgende bijeenkomst!

Heb je je ook aangemeld voor onze Whatsapp groep? Dan ontvang je direct mededelingen van het bestuur zoals wijzigingen in de planning en reminders voor activiteiten zoals beurzen en lezingen. Nog niet aangemeld? Stuur een e-mail naar pe1rln@vrza.nl met je telefoonnummer en je komt in de groep erbij. In deze groep kunnen leden niks plaatsen en ontvangen ze ook geen flauwekul, alleen nuttige informatie.

Lezing over 3d printers op vrijdag 24 februari

Op vrijdag 24 februari gaf Jeffrey PD1NL samen met zijn zoon Joey een lezing en demonstratie over 3d printers. Allerlei facetten kwamen voorbij zoals materiaalkeuze, ontwerp, software, printers en natuurlijk een demonstratie.

Er kwamen opvallend veel amateurs naar deze bijeenkomst toe om een kijkje te nemen in het nieuwe lokaal en vooral om te leren van de presentatie en demonstratie.

Joey hield een korte presentatie over de 3D-printers, de materialen en de software die je kunt gebruiken. Alle vragen uit het aanwezige publiek werden snel en vakkundig beantwoord waarna Jeffrey overging tot de demonstratie.

Op de achtergrond liep al enige tijd een printer te snorren en onder de extruder (hier komt het gesmolten kunststof uit dat de print vormt) verscheen langzaam maar zeker een geel plastic bootje.

Er werd stevig gediscussieerd over de praktische toepassing en het nut van dit alles maar de voorbeelden die Jeffrey had meegenomen lieten zien dat er voor de knutselende amateur wel degelijk een praktische toepassing was.

Over het te gebruiken materiaal werd nog lang nagepraat en er werden links en rechts wat ervaringen van andere amateurs uitgewisseld. Al met al werd het een zeer gezellige én leerzame avond.

Jeffrey en Joey, bedankt voor jullie bijdrage op deze vrijdagavond!

Wil je nou ook eens komen kijken naar wat andere amateurs hebben gemaakt of waar ze mee bezig zijn? Of wil je zelf een keer trots laten zien wat je hebt geknutseld? Heb je misschien een praktische vraag die de mening en ervaring van andere amateurs benodigt? Kom dan op vrijdag naar de verenigingsavond van de VRZA in het clublokaal aan de Dennestraat 2 in Hoensbroek-Heerlen. Vanaf 20 uur ben je van harte welkom!

De VRZA is verhuisd!

Op vrijdag 3 februari vond de eerste bijeenkomst plaats op de nieuwe locatie. Na even zoeken waar de ingang was en hoe je in de zaal kwam, hadden toch 12 leden de bijeenkomst gevonden, een mooie opkomst! Er werd klassiek geouwehoerd, zagen wat minder frequente bezoekers en zo werd het toch weer gezellig.

De QSL-kast komt ook weer op te hangen. Door wat logistieke uitdagingen is de kast wel op de nieuwe locatie aangekomen maar hangt ‘ie nog niet op, dat gaan we nog verzorgen. Dus je hoeft niet om je kaarten verlegen te zitten!

Het nieuwe adres is:

’t Volkshuis, Dennestraat 2 in Heerlen

Dus tot en met 23 januari ben je nog welkom in Treebeek!